Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 3OK s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa v súvislosti s výrobou vinylových platní podľa požiadaviek objednávateľa. Na zhotoviteľa a objednávateľa sa vzťahujú VOP platné v čase prijatia cenovej ponuky zhotoviteľa objednávateľom, kedy objednávateľ akceptáciou cenovej ponuky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a vyjadruje s nimi súhlas.

2. Zhotoviteľom sa na účely týchto VOP rozumie spoločnosť 3OK s.r.o., so sídlom Slatinská 1, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 165397/B, IČO: 55 049 061 (ďalej len „Zhotoviteľ“).

3. Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila záväznú objednávku ktoréhokoľvek diela z diel ponúkaných Zhotoviteľom (ďalej len „Objednávateľ“).

4. Objednávateľ je spotrebiteľom, ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o dielo nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“). Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom, akceptáciou cenovej ponuky Zhotoviteľa potvrdzuje, že Zhotoviteľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti pred uzavretím zmluvy o dielo podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Dielom sa na účely týchto VOP rozumie výroba (lisovanie) vinylových platní vrátane tlače etikiet a ich balenie do príslušných obalov podľa požiadaviek Objednávateľa (ďalej spolu len „Dielo“).

6. Záznamom sa na účely týchto VOP rozumie zvuková nahrávka odovzdaná Objednávateľom Zhotoviteľovi za účelom vykonania Diela (ďalej len „Záznam“). Záznam musí byť poskytnutý vo formáte vyžadovanom Zhotoviteľom.

7. Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie zmluva o dielo uzavretá medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi, že na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykoná pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi za objednané Dielo cenu za vykonanie Diela a cenu za prepravu Diela (ďalej len „Zmluva“). Zhotoviteľ a Objednávateľ berú na vedomie, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú mať ustanovenia takejto Zmluvy prednosť pred VOP.

8. Web stránkou Zhotoviteľa sa na účely týchto VOP rozumie internetová stránka – doména Zhotoviteľa www.3ok.sk (ďalej len „Web stránka Zhotoviteľa“). Prezentácia Diel na Web stránke Zhotoviteľa nepredstavuje právne záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy, ale nezáväzný on-line katalóg Zhotoviteľa, ktorý má výlučne rámcový informačný charakter, pričom Zhotoviteľ nemá povinnosť uzavrieť Zmluvu ohľadom týchto Diel.

9. Obchodným zákonníkom sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

10. Autorským zákonom sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“).

11. Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“).

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu, kvalite a termíne dohodnutom v Zmluve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela a cenu za prepravu Diela riadne a včas, a to podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve.

3. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na riadne zhotovenie a dodanie Diela podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.

4. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prenechať zhotovenie Diela/časti Diela tretej osobe (subdodávateľovi), a to aj bez výslovného súhlasu Objednávateľa.

5. Zmluvné strany budú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré si poskytli alebo ich akýmkoľvek spôsobom získali v súvislosti s uzatváraním a/alebo plnením Zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa ust. § 17 Obchodného zákonníka).

6. Zmluvné strany sa zaväzujú pri nakladaní s údajmi, informáciami a dokumentmi podľa bodu 5 tohto čl. VOP dodržiavať zásady ich ochrany a utajenia, pričom také údaje, informácie a dokumenty sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany poskytnúť tretím osobám.

III. Uzavretie Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený kontaktovať Zhotoviteľa so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky na vykonanie Diela (ďalej len „Žiadosť“) nasledovnými spôsobmi:

     a. osobne na adrese: 3OK s.r.o., Slatinská 1, 821 07 Bratislava, Slovensko
     b. písomne na adrese: 3OK s.r.o., Slatinská 1, 821 07 Bratislava, Slovensko
     c. telefonicky na tel. čísle: +421 902 260 195
     d. e-mailom na e-mailovú adresu: info@3ok.sk

2. Žiadosť Objednávateľa podľa bodu 1 tohto čl. VOP musí obsahovať minimálne:

a. identifikáciu Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, resp. obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a kontakt Objednávateľa (telefónne číslo a e-mailová adresa Objednávateľa),
b. vymedzenie Diela, o ktoré má Objednávateľ záujem a jeho špecifikáciu (počet kusov, spôsob vykonania Diela, požiadavky na obal a pod.),
c. adresu miesta dodania Diela (pokiaľ nebude tento údaj v Žiadosti uvedený, má sa za to, že Dielo má byť dodané na adresu bydliska/sídla/miesta podnikania Objednávateľa) a
d. prípadné ďalšie podmienky dodania Diela, ako aj iné informácie nevyhnutné k riadnemu dodaniu Diela zo strany Zhotoviteľa.

3. Odoslaním Žiadosti Objednávateľ – fyzická osoba poskytuje Zhotoviteľovi svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie Žiadosti Objednávateľa. Rozsah a účel spracovania osobných údajov je uvedený v dokumente s názvom Informácia o spracúvaní osobných údajov, ktorý je prístupný na Web stránke Zhotoviteľa.

4. Na základe Žiadosti, Zhotoviteľ vypracuje ponuku na vykonanie Diela spolu s uvedením ceny za vykonanie Diela, nákladov na doručenie Diela, lehoty na vykonanie Diela a prípadných ďalších podmienok vykonania Diela, ktorá ponuka sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy (ďalej len „Cenová ponuka“).

5. Prijatie (akceptáciu) Cenovej ponuky Objednávateľ uskutoční e-mailom na e-mailovú adresu info@3ok.sk. Prijatím Cenovej ponuky Objednávateľom vzniká Zmluva medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom. Prijatím Cenovej ponuky Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a vyjadruje s nimi súhlas.

6. Po akceptácii Cenovej ponuky je možné meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy len na základe výslovnej písomnej dohody zmluvných strán, alebo na základe písomných pokynov Objednávateľa, s ktorými Zhotoviteľ výslovne a preukázateľne súhlasil.

7. Zhotoviteľ je oprávnený kontaktovať Objednávateľa v prípade, ak sa vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa Žiadosti, resp. zhotovenia Diela. Kontaktné údaje Objednávateľa sa použijú iba na účely riadneho zhotovenia Diela a nie je možné ich používať na propagačné účely, pokiaľ k tomu Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi výslovný súhlas.

8. Zmluva sa uzatvára prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie sa nelíšia od sadzby poskytovateľa internetového pripojenia a Zhotoviteľ si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

IV. Vykonanie Diela

1. Po uzavretí Zmluvy zadá Zhotoviteľ Objednávateľovi svoje požiadavky na Záznam a ďalšie podklady (vrátane podkladov na zhotovenie príslušných obalov), ktorých poskytnutie Objednávateľom je nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela (ďalej len „Podklady“).

2. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi Záznam a Podklady v lehotách a spôsobom vyžadovaným Zhotoviteľom. V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi Záznam a Podklady v lehotách a spôsobom vyžadovaným Zhotoviteľom, a to ani v dodatočnej lehote do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Zhotoviteľ už začal s vykonávaním Diela, má Zhotoviteľ nárok na náhradu škody.

3. Objednávateľ vyhlasuje, že je vykonávateľom majetkových práv k zvukovému obsahu Záznamu a že vykonaním Diela nedochádza k porušeniu právnych predpisov, predovšetkým Autorského zákona. V prípade, ak sa vyhlásenie Objednávateľa podľa tohto bodu tohto čl. VOP ukáže ako nepravdivé a Zhotoviteľovi z tohto titulu vznikne škoda, Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi škodu nahradiť.

4. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí, že Záznam môže byť v rozpore s právnymi predpismi, predovšetkým s Autorským zákonom, alebo v rozpore s dobrými mravmi, vyhradzuje si Zhotoviteľ právo odmietnuť plnenie alebo dodávku Diela a má právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Zhotoviteľ už začal s vykonávaním Diela, má Zhotoviteľ nárok na náhradu škody.

5. Po doručení Záznamu a všetkých Podkladov vykoná Zhotoviteľ ich kontrolu. Pokiaľ Záznam a Podklady nebudú bezprostredne technicky použiteľné na účely výrobných postupov používaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ je oprávnený vrátiť ich späť Objednávateľovi na úpravu. Náklady na úpravu Záznamu a Podkladov znáša Objednávateľ. Pokiaľ z dôvodu nesprávnych/neúplných Záznamov a Podkladov dodaných Objednávateľom vzniknú Zhotoviteľovi dodatočné náklady na vykonanie Diela, Objednávateľ sa ich zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi.

6. Pokiaľ sú v Záznamoch a Podkladoch použité neobvyklé efekty (napr. netypické pauzy v Zázname, skrytý track v Zázname, neštandardná grafika na obale a pod.), je Objednávateľ povinný na to Zhotoviteľa písomne upozorniť. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené nesplnením si povinnosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto čl. VOP.

7. Pri akceptácii Cenovej ponuky je súčasťou uzavieranej Zmluvy aj stanovenie lehoty na zhotovenie Diela. Za začiatok lehoty na zhotovenie Diela sa považuje deň, kedy Zhotoviteľ obdržal od Objednávateľa kompletné a bezchybné Záznamy a Podklady, pričom táto skutočnosť bola písomne potvrdená Zhotoviteľom.

8. Lehota na vykonanie Diela podľa bodu 7 tohto čl. týchto VOP však nezačne plynúť skôr, ako Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zálohu na vykonanie Diela podľa čl. VI. bod 2 týchto VOP, pokiaľ Zhotoviteľ zálohu na vykonanie Diela požaduje.

9. Lehota na vykonanie Diela podľa bodu 7 tohto čl. týchto VOP sa môže predĺžiť aj v prípade zmien Diela, ktoré Zhotoviteľ bude realizovať so súhlasom, resp. na požiadanie Objednávateľa, a to o dobu nevyhnutnú na uskutočnenie predmetných zmien nad rámec
pôvodne dohodnutej špecifikácie Diela.

10. V prípade, ak sú v už prevzatých Záznamoch a Podkladoch Zhotoviteľom dodatočne zistené vady, lehota na dodanie Diela spočíva odo dňa oznámenia zistených vád Záznamov a Podkladov Objednávateľovi a pokračuje až dňom dodania opravených/doplnených Záznamom a Podkladov. V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi opravené/doplnené Podklady, a to ani v dodatočnej lehote do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Zhotoviteľ už začal s vykonávaním Diela, má Zhotoviteľ nárok na náhradu škody.

11. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná vzorové Dielo, tzv. test press. Vykonaním vzorového Diela na účely týchto VOP sa rozumie zhotovenie Zhotoviteľom určeného počtu kusov Diela, určených na kontrolu a schválenie zvukovej kvality Objednávateľom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, vzorové Dielo slúži výlučne na posúdenie zvukovej kvality Diela Objednávateľom. Pokiaľ Objednávateľ vyjadrí súhlas s aspoň jedným (1) kusom vinylovej platne zo vzorového Diela poskytnutého Zhotoviteľom, má sa za to, že Objednávateľ súhlasí s kvalitou zvukového Záznamu Diela.

12. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Zhotoviteľ odosiela vzorové Dielo podľa bodu 11 tohto čl. týchto VOP Objednávateľovi prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby na adresu uvedenú v Žiadosti, príp. na inú adresu, ktorú na tento účel Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Náklady spojené s doručením vzorového Diela znáša Objednávateľ.

13. Objednávateľ je povinný sa k vzorovému Dielu vyjadriť v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia vzorového Diela. V prípade, ak sa Objednávateľ k vzorovému Dielu v tejto lehote nevyjadrí, lehota na dodanie Diela spočíva odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto čl. VOP a pokračuje až dňom, v ktorom sa Objednávateľ vyjadrí k vzorovému Dielu. V prípade, ak sa Objednávateľ k vzorovému Dielu nevyjadrí, a to ani v dodatočnej lehote do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má Zhotoviteľ nárok na náhradu škody.

14. Bez odsúhlasenia vzorového Diela Objednávateľom nie je možné pristúpiť k vykonaniu Diela.

15. Výhrady Objednávateľa k vzorovému Dielu sa považujú za zmenu požiadaviek oproti odsúhlaseným požiadavkám. Okamihom doručenia výhrady Objednávateľa k vzorovému Dielu zaniká Objednávateľovi právo na zhotovenie Diela v lehote podľa bodu 7 tohto čl. týchto VOP, pričom Zhotoviteľ a Objednávateľ dohodnú novú lehotu na zhotovenie Diela.

16. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vykonať Dielo s toleranciou +/- 10 %.

17. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo alebo jeho dohodnutú časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo alebo jeho dohodnutú časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

18. V prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane nedodrží dohodnutý termín na vykonanie Diela a Dielo nevykoná ani v dodatočnej lehote do 20 (slovom dvadsať) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

19. Podklady podľa bodu 1 tohto čl. týchto VOP poskytnuté Objednávateľom Zhotoviteľovi je Zhotoviteľ oprávnený, nie však povinný uchovávať po dobu 24 mesiacov od odovzdania poslednej objednávky daného titulu. Počas tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o vydanie, resp. odstránenie Podkladov. Výrobné podklady zhotovené Zhotoviteľom z Podkladov poskytnutých Objednávateľom (napr. matrice, kópie a iné výrobné podklady) je Zhotoviteľ takisto oprávnený, nie však povinný uchovávať po dobu 24 mesiacov.

V. Odovzdanie Diela

1. Objednávateľ je povinný dokončené Dielo prevziať.

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Zhotoviteľ odosiela Dielo Objednávateľovi prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby na adresu uvedenú v Žiadosti, príp. na inú adresu, ktorú na tento účel Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Náklady spojené s doručením Diela znáša Objednávateľ.

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny výšky nákladov spojených s doručením Diela (oproti cene uvedenej v Cenovej ponuke), a to v nadväznosti na zmeny cien poštovej a kuriérskej služby.

4. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela Objednávateľom. Prevzatím Diela sa považuje okamih, kedy Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s Dielom. Pokiaľ je Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný odovzdať Dielo dopravcovi, nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom odovzdania Diela dopravcovi.

5. Dodané Dielo zostáva vo vlastníctve Zhotoviteľa a to až do momentu úplného zaplatenia dohodnutej ceny za Dielo.

VI. Cenové a platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela a náklady na doručenie Diela podľa Zmluvy.

2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zálohu na vykonanie Diela až do výšky 100% ceny za vykonanie Diela.

3. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi za vykonanie Diela faktúru. Splatnosť faktúry je určená dohodou Zhotoviteľa a Objednávateľa na 14 dní odo dňa jej vystavenia.

4. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť cenu za vykonanie Diela a náklady na doručenie Diela podľa Cenovej ponuky, a to prevodom na bankový účet Zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Cena za vykonanie Diela sa považuje za uhradenú v okamihu, keď je pripísaná na bankový účet Zhotoviteľa.

5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za vykonanie Diela, má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6. Po dobu omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za vykonanie Diela, Zhotoviteľ nebude v omeškaní s plnením svojej povinnosti dodať Dielo v dohodnutej lehote.

7. Akceptáciou Cenovej ponuky, Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) výslovný súhlas na to, aby mu Zhotoviteľ vyúčtoval odmenu za vykonanie Diela elektronickou faktúrou. Akceptáciou Cenovej ponuky Zhotoviteľ nadobúda oprávnenie, nie však povinnosť vystavovať a odosielať Objednávateľovi elektronickú faktúru, ako vyúčtovanie dohodnutej ceny za vykonanie Diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zhotoviteľ a Objednávateľ berú na vedomie, že Zhotoviteľovi zostáva zachované oprávnenie vystavovať a odosielať Objednávateľovi faktúru v listinnej podobe. Zhotoviteľ a Objednávateľ berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej podobe v zmysle ust. § 71 ods. 1 písm. a) zákona o DPH.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručovať elektronickú faktúru Objednávateľovi podľa bodu 7 tohto čl. týchto VOP formou elektronickej pošty, a to na e-mailovú adresu Objednávateľa, ako dokument vo formáte PDF (s príponou *.pdf). Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom v súlade s ust. § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

9. Elektronická faktúra podľa bodu 7 tohto čl. týchto VOP sa považuje za doručenú prvý pracovný deň odo dňa odoslania elektronickej faktúry z e-mailovej adresy Zhotoviteľa a účinky jej doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom Objednávateľ nedozvedel. Objednávateľ je povinný vopred oznámiť Zhotoviteľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronickej faktúry podľa podmienok dohodnutých v týchto VOP.

VII. Zodpovednosť za vady Diela

1. Dielo je zhotovené v prevedení a akosti dohodnutej v Zmluve, inak v prevedení a akosti, ktoré sú obvyklé.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo pri jeho odovzdaní Objednávateľovi.

3. Objednávateľ je povinný prezrieť Dielo a prípadné zjavné vady, ako aj vady týkajúce sa množstva Diela alebo poškodenia obalu Diela uplatniť písomnou formou v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia Diela.

4. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady vzniknuté počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním Diela Objednávateľovi.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím Záznamov a Podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, resp. ich nevhodnosť zistil a Objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené nesprávnym používaním Diela, nesprávnym skladovaním Diela či poškodením Diela Objednávateľom.

6. Vadu, ktorá sa vyskytne v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný uplatniť reklamáciou bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vade dozvedel, a to e-mailom na e-mailovú adresu info@3ok.sk. Pri uplatnení reklamácie je Objednávateľ oprávnený uviesť preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 9 tohto článku týchto VOP.

7. Reklamovaný tovar je Objednávateľ povinný vrátiť späť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatkov.

8. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o oprávnenosti reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Objednávateľa, resp. telefonicky na tel. čísle Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
     a. doplnením chýbajúceho Diela,
     b. výmenou vadného Diela,
     c. vrátením ceny za vykonanie Diela,
     d. vyplatením primeranej zľavy z ceny za vykonanie Diela,
     e. odôvodneným zamietnutím reklamácie Diela.

10. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Objednávateľom pri uplatnení reklamácie.

VIII. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo zákon.

2. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje. Odstúpenie od Zmluvy však nemá za následok zánik už vzniknutého práva na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo práva na náhradu spôsobenej škody.

3. Ak Zhotoviteľ odstúpil od Zmluvy pre omeškanie Objednávateľa, patrí Zhotoviteľovi cena, na ktorú má nárok na zaplatenie podľa Zmluvy. Od tejto ceny sa však odpočíta to, čo Zhotoviteľ ušetril nevykonaním Diela v plnom rozsahu.

4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, nemôže odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu, nakoľko predmetom Zmluvy je dodanie Diela zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa.

IX. Doručovanie písomností

1. Písomnosti, týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z týchto VOP a zo Zmluvy, sa budú doručovať osobne, poštou, alebo e-mailom.

2. Poštou doručuje jedna zmluvná strana (odosielateľ písomnosti) druhej zmluvnej strane (adresátovi písomnosti) na adresu sídla zapísanú v Obchodnom registri (príp. v inej príslušnej evidencii) alebo na adresu, ktorú zmluvná strana na tento účel oznámi druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu a/alebo ak pošta písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a/alebo ak ju adresát písomnosti odmietol prevziať, považuje sa za deň doručenia písomnosti tretí deň potom, čo bola písomnosť odoslaná adresátovi písomnosti doporučene na jeho adresu sídla zapísanú v Obchodnom registri (príp. v inej príslušnej evidencii) alebo na adresu, ktorú zmluvná strana na tento účel oznámi druhej zmluvnej strane. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom adresát písomnosti nedozvedel.

3. Prostredníctvom elektronickej pošty doručuje písomnosti jedna zmluvná strana (odosielateľ písomnosti) druhej zmluvnej strane (adresátovi písomnosti) na adresu elektronickej pošty zmluvnej strany uvedenú v Cenovej ponuke. Písomnosť doručovaná prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje za doručenú prvý pracovný deň odo dňa odoslania e-mailu na adresu elektronickej pošty zmluvnej strany uvedenú v Cenovej ponuke aj keď sa o tom adresát písomnosti nedozvedel.

4. Ak sa zmení adresa bydliska/sídla niektorej zo zmluvných strán alebo adresa elektronickej pošty, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane písomne oznámiť novú adresu sídla, resp. adresu elektronickej pošty bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje na pôvodne určené adresy s dodržaním postupu podľa bodu 2 a 3 tohto čl. týchto VOP.

X. Vyššia moc

1. Každá strana bude mať pozastavené svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ak dôjde k udalosti vyššej moci, pod podmienkou, že bude bez zbytočného odkladu o tejto udalosti informovať druhú stranu. Strana, ktorá je ovplyvnená takouto udalosťou sa zaväzuje, že zredukuje plnenie svojich povinností zo Zmluvy iba v pomere k poškodeniu spojenému s udalosťou vyššej moci.

2. V rámci Zmluvy sa akákoľvek nepredvídateľná a neodvrátiteľná udalosť mimo kontroly strany považuje za udalosť vyššej moci.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Web stránke Zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP sa považuje za splnenú dňom zverejnenia zmeny, resp. dňom zverejnenia nového znenia VOP na Web stránke Zhotoviteľa.

3. V prípade, ak je akékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane v budúcnosti, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, resp. podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Právne vzťahy upravené týmito VOP a Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (dohoda o rozhodnom práve), predovšetkým ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

5. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto VOP a zo Zmluvy majú právo rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky (dohoda o právomoci).

6. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenským a anglickým znením má prednosť slovenské znenie.

7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, tel. číslo: 02/ 58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

8. Prípadné spory medzi Zhotoviteľom a Spotrebiteľom je možné riešiť aj formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle ust. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V takomto prípade je Spotrebiteľ oprávnený kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napr. SOI, resp. iná oprávnená právnická osoba.